ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ บริเวณชั้น 1 ในอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ "โอท็อปซิตี้” ที่อยู่เลขที่ 3/1 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตม.จว.ร้อยเอ็ด

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตม.จว.ร้อยเอ็ด

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของตรวจคนเข้าเมื่องจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของตรวจคนเข้าเมื่องจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของตรวจคนเข้าเมื่องจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

ขอบเขตของงาน TOR

ขอบเขตของงาน TOR

ขอบเขตของงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

แบบ บก.01

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก.01)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 63

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 63

ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ วงเงิน 27,000,000.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

การต่อวีซ่าแต่ละประเภท

การต่อวีซ่าแต่ละประเภท

ดูรายละเอียด »

ประชาสัมพันธ์ ผ่อนผันต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร 26 กันยายน 2563

 ประชาสัมพันธ์ ผ่อนผันต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร 26 กันยายน 2563

ดูรายละเอียด »

งานก่อสร้างร้อยเอ็ด

งานก่อสร้างร้อยเอ็ด

งานก่อสร้างร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด »

วีซ่าครบกำหนดในเดือน กรกฎาคม 2563 สามารถมาต่อวีซ่าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ วีซ่าจะครบกำหนดวันอนุญาต ในเดือน กรกฎาคม 2563 ให้นำเอกสารมายื่นขอต่อวีซ่า ที่ ตม. จว. ร้อยเอ็ด ก่อนวีซ่าของท่านจะสิ้นสุดลง ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียด »

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) จนถึง 31 พ.ค.63

 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) จนถึง 31 พ.ค.63

ดูรายละเอียด »

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับได้รับอนุมัติให้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด »

 เมนูหลัก
 ประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่  กำลังพล ตม.จว.ร้อยเอ็ด  พื้นที่รับผิดชอบ กฎหมาย/ข้อบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  DOWNLOAD  คู่มือประชาชน  การจัดซื้อ จัดจ้าง Link

ค้นหาบทความ