ประวัติความเป็นมาของ ตม.จว.ร้อยเอ็ด

 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4  ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 105 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่องการกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2559 จัดตั้งสถานีตำรวจใหม่และยุบเลิกเขตอำนาจรับผิดชอบของโรงพัก และประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2559
โดยมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ บริเวณชั้น 1 ในอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ "โอท็อปซิตี้” ที่อยู่เลขที่ 3/1 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 เมนูหลัก
 ประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่  กำลังพล ตม.จว.ร้อยเอ็ด  พื้นที่รับผิดชอบ กฎหมาย/ข้อบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  DOWNLOAD  คู่มือประชาชน  การจัดซื้อ จัดจ้าง Link

ค้นหาบทความ