ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ วงเงิน 27,000,000.-บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 เมนูหลัก
 ประวัติความเป็นมา  อำนาจหน้าที่  กำลังพล ตม.จว.ร้อยเอ็ด  พื้นที่รับผิดชอบ กฎหมาย/ข้อบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  DOWNLOAD  คู่มือประชาชน  การจัดซื้อ จัดจ้าง Link

ค้นหาบทความ